თემი

თემი

150 150 გია მურმანიძე

ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ რაღაც საერთო მახასიათებლები.
მათ შორის: შეხედულებები, საჭიროებები, საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოპირობები და იდენტობა.                                                                                                                                                  არსებობს სხვადასხვა ტიპის თემები. ადამიანებს, როგორც თემის წევრებს, აკისრიათ პასუხისმგებლობები იმაზე, თუ როგორ ეპყრობიან ერთმანეთს.