კალენდარული მეთოდი

კალენდარული მეთოდი

150 150 გია მურმანიძე

დაორსულების თვალსაზრისით სარისკო დღეების განსაზღვრა, (არაფერტილური და ფერტილური დღეები) და ფერტილურ დღეებში სქესობრივ კონტაქტზე უარის თქმა.