დისკრიმინაცია

დისკრიმინაცია

150 150 გია მურმანიძე

განსხვავება, გამორიცხვა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება
რაიმე ნიშნით, როგორიცაა რასა, კანის ფერი, სქესი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური ან სხვა მრწამსი,
ეროვნება ან სოციალური წარმომავლება, საკუთრება, დაბადება ან სხვა გარემოება, და რომლის
მიზანია ან იწვევს თანასწორ საფუძველზე ყველა ადამიანის მიერ ყველა უფლებისა და თავისუფლების
აღიარების, სარგებლობის ან გამოყენების გაუქმებას ან გაუარესებას .ეს არის განსხვავება, გამორიცხვა,                                                                                                                                                              შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება რაიმე ნიშნით და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპს.