ღირებულებები

ღირებულებები

150 150 გია მურმანიძე

შეხედულებების ბმული, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის მიერ რაიმეს სწორად ან არასწორად აღქმას.                                                                                                                                          ღირებულებები განსხვავდება ინდივიდების, ოჯახებისა და კულტურების მიხედვით.
თუმცაღა, ზოგიერთი ღირებულება თითქმის უნივერსალურადაა აღიარებული, როგორც ეთიკური ჰუმანური ქცევა.