სტიგმა

სტიგმა

150 150 გია მურმანიძე

ინდივიდის მკაცრი სოციალური შეზღუდვა პიროვნულ მახასიათებლების გამო. მან აგრეთვე
შესაძლოა იჩინოს თავი მაშინ, როდესაც ინდივიდის შეხედულებები და საქციელი არ შეესაბამება
სოციუმის ნორმებს. მაგალითად, ზოგიერთ ადგილებში, ადამიანები სტიგმის მსხვერპლნი ხდებიან
საკუთარი წონის, სექსუალური ქცევის, რელიგიის ან ჯანმრთელობის სტატუსის გამო.